Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


4

PROJECTS
ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

23

ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ CFT

12

ΧΛΜ. ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ CARBON
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

PROJECTS
ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

4

ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ CFT

23

ΧΛΜ. ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ CARBON
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

12

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

∆ιαδικασία Επιλογής
Αξιολογούνται όλα τα βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης και την Πολιτική Προσλήψεων της εταιρίας.Εάν κριθεί ότι το βιογραφικό κάποιου υποψηφίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της θέσης, θα κληθεί για μια πρώτη συνέντευξη με τα στελέχη της αρμόδιας ∆ιεύθυνσης. Για συγκεκριμένες θέσεις, οι υποψήφιοι ενδέχεται να περάσουν και από διαδικασία επιπλέον αξιολογήσεων (κέντρα αξιολόγησης, προτιμήσεων, ικανοτήτων κτλ.). Εάν περάσει επιτυχώς το παραπάνω στάδιο, θα κληθεί για μια δεύτερη συνάντηση με τον άμεσο προϊστάμενο της θέσης, όπου αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικές με τη συγκεκριμένη θέση. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου συνεντεύξεων, κάθε υποψήφιος λαμβάνει ενημέρωση ως προς την έκβαση των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι που δε θα προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο, ενημερώνονται μέσω email. Οι υποψήφιοι με τους οποίους επιθυμεί η εταιρεία να συνεργαστεί, θα λάβουν μία επιστολή προσφοράς εργασίας, με τους προτεινόμενους όρους συνεργασίας. Ο νέος συνεργάτης ακολουθεί πρόγραμμα ένταξης σύμφωνα με το Σύστημα Εκπαίδευσης της εταιρίας. Όλα τα βιογραφικά καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση βιογραφικών της CFT για μελλοντική αξιοποίηση (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

Προστασία Προσωπικών ∆εδομένων
Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας είναι αυστηρώς εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων με σκοπό την πιθανή σταδιοδρομίας σας στην CFT. ∆ικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της CFT. Οι παραπάνω πληροφορίες διατηρούνται στη βάση μας για δύο έτη. Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή κάποιου από τα στοιχεία του βιογραφικού σας, ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης στην CFT, θα πρέπει να ανεβάσετε το βιογραφικό σας εκ νέου, σημειώνοντας «Ναι» στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας «Έχω υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα στο παρελθόν».

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING
Μηχανικός R&D:
Μηχ.Μηχανικός Α.Ε.Ι. (κατασκευαστικού τομέα)
Επιθυμητή προϋπηρεσία στα σύνθετα υλικά

ΓΡΑΦΕΙΑ
∆εν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εργοδηγός παραγωγής:
Μηχ.Μηχανικός Τ.Ε.Ι. (κατασκευαστικού τομέα)
Επιθυμητή προϋπηρεσία στα σύνθετα υλικά και σε παραγωγή

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING
Μηχανικός R&D:
Μηχ.Μηχανικός Α.Ε.Ι. (κατασκευαστικού τομέα)
Επιθυμητή προϋπηρεσία στα σύνθετα υλικά

ΓΡΑΦΕΙΑ
∆εν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εργοδηγός παραγωγής:
Μηχ.Μηχανικός Τ.Ε.Ι. (κατασκευαστικού τομέα)
Επιθυμητή προϋπηρεσία στα σύνθετα υλικά και σε παραγωγή