Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, είναι σημαντικό

να γνωρίζουμε πάντα ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε.

Παραγωγή Προϊόντων από Σύνθετα Υλικά

Κατασκευαστικές Μέθοδοι:


Επιπλέον Προϊόντα και Υπηρεσίες

 • R&D Προϊόντων
 • Κατασκευή Προτοτύπων
 • Συναρμολόγηση Προϊόντων
 • Μηχανικές Κατεργασίες
 • Επισκευές

 • Κατασκευή Μοντέλων & Καλουπιών Χαμηλών, Μεσαίων και Υψηλών Θερμοκρασιών
 • Αναλύσεις Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA)
 • Βαφή & Φινιρίσματα


Παραγωγή Προϊόντων από Σύνθετα Υλικά

Κατασκευαστικές Μέθοδοι:


Wet Lay-Up

Το ύφασμα τοποθετείται μέσα σε ένα καλούπι και στη συνέχεια διαχέεται στο εσωτερικό του ρητίνη, έως το σημείο της μέγιστης δυνατής πλήρωσης του (σημείο κορεσμού).
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε περισσότερες από μία στρώσεις υφάσματος, ανάλογα με τις ζητούμενες μηχανικές ιδιότητες.
Η κατασκευή αφήνεται σε συνθήκες περιβάλλοντος, ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σκλήρυνσης της ρητίνης.
Σημειώνεται ότι πριν την 1η στρώση υφάσματος, μπορεί το καλούπι να επικαλυφθεί με ένα φύλλο μη ενισχυμένου πολυμερούς (gel coat), το οποίο και θα αποτελέσει την εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής.

Wet Lay-Up Vacuum Bagging

Τα υφάσματα τοποθετούνται και εμποτίζονται με ρητίνη, όπως στη μέθοδο Wet Lay-up, και στη συνέχεια εφαρμόζεται στην κατασκευή υποπίεση για την καλύτερη ομογενοποίηση του υλικού.
Η υποπίεση επιτυγχάνεται μέσω του σφραγίσματος της κατασκευής με χρήση ειδικής σακούλας και αφαίρεσης του αέρα με αντλία κενού.

Vacuum infusion

Η έγχυση ρητίνης εν κενώ (Vacuum infusion) είναι μια διαδικασία κατασκευής προϊόντων από σύνθετα υλικά με χρήση κλειστού καλουπιού.

Το σύστημα βρισκόμενο σε υποπίεση, απορροφά τη ρητίνη μέχρι τον πλήρη κορεσμό του μέσου ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι απόλυτα ελεγχόμενη, καθώς διέπεται από το νόμο του Darcy. Οι παράγοντες που την επηρρεάζουν είναι (α) το μέσο ενίσχυσης, (β) το ιξώδες του πολυμερούς και (γ) η διαφορική πίεση μεταξύ ατμόσφαιρας και συστήματος.

Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι τρεις αυτές παράμετροι παραμείνουν σταθερές, η μέθοδος αυτή διασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η έγχυση ρητίνης εν κενώ είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς το σύστημα δεν έρχεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα (closed mold process).

Light RTM

Κατά τη μέθοδο LRTM (Light Resin Transfer Molding) χρησιμοποιούνται δύο καλούπια. Το ένα αποτελεί τη βάση και επιστρώνεται με τα υφάσματα και το δεύτερο είναι εύκαμπτο και σφραγίζει με τη βάση, δημιουργώντας ένα κλειστό σύστημα δύο καλουπιών. Στη συνέχεια με ή χωρίς τη βοήθεια αντλίας για τη μεταφορά ρητίνης, επιτυγχάνεται ο κορεσμός του μέσου ενίσχυσης.

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει:

• Υψηλή παραγωγικότητα
• Μειωμένα εργατικά κόστη
• Καλή επιφάνεια σε αμφότερες τις πλευρές
• Υψηλή γεωμετρική ακεραιότητα
• Απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας
• Σταθερές μηχανικές ιδιότητες
• Μεγάλη διάρκεια ζωής καλουπιού
• Φιλικότητα στο περιβάλλον

Autoclave Prepreg

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται υφάσματα που εμπεριέχουν συγκεκριμένο ποσοστό ρητίνης (προεμποτισμένα υφάσματα/prepreg).
Αφού επιστρωθούν στο καλούπι με κατάλληλη τεχνική, σφραγίζονται και στη συνέχεια η κατασκευή εισέρχεται στον αυτόκλειστο φούρνο (Autoclave).
Μέσω εφαρμογής πίεσης στην καμπίνα του φούρνου, υποπίεσης στο σύστημα (κατασκευή με δυο καλούπια), καθώς και υψηλής θερμοκρασίας, εξασφαλίζεται ελεγχόμενα ο πλήρης πολυμερισμός του υλικού επιτυγχάνοντας αναβαθμισμένες μηχανικές ιδιότητες.

Out of Autoclave Prepreg (OOA)

Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με την μέθοδο Autoclave με τη διαφορά ότι δεν χρησιμοποιείται θετική πίεση στην καμπίνα του φούρνου.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα πολυμερών τα οποία με τις κατάλληλες τεχνικές μπορούν να προσδώσουν μηχανικές ιδιότητες στο υλικό οι οποίες είναι εφάμιλλες με αυτές που αναπτύσσονται μέσω της μεθόδου του αυτόκλειστου φούρνου (autoclave).
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε προϊόντα υψηλών μηχανικών ιδιοτήτων, χωρίς τη χρήση ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού προσφέροντας ευελιξία στη διαδικασία παραγωγής.

Moldless Constructions

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ένα προεπεξεργασμένο κομμάτι αφρού (εποξικού, πολυουρεθανικού, XPS, PVC κτλ.), στο οποίο επιστρώνεται το μέσο ενίσχυσης δίνοντάς του την τελική μορφή.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά για την κατασκευή πρωτοτύπων ή μοντέλων.
Συχνά ο αφρός που περικλείεται από το υλικό παραμένει, προσδίδοντας σκληρότητα και ακαμψία στην κατασκευή.

Επιπλέον Υπηρεσίες

 • R&D Προϊόντων
 • Κατασκευή Προτοτύπων
 • Συναρμολόγηση Προϊόντων
 • Μηχανικές Κατεργασίες
 • Επισκευές
 • Κατασκευή Μοντέλων &Καλουπιών Χαμηλών, Μεσαίωνκαι Υψηλών Θερμοκρασιών
 • Αναλύσεις ΠεπερασμένωνΣτοιχείων (FEA)
 • Βαφή & Φινιρίσματα

Πιστοποιήσεις Κουφωμάτων & Υαλοπετασμάτων


Η CFT δημιούργησε σε συνεργασία με το ινστιτούτο ift Rosenheim το πρώτο πρότυπο εργαστήριο πιστοποιήσεων στην Ελλάδα. Η CFT, χάρη στη χρήση θαλάμων και προγραμμάτων μέτρησης του ift Rosenheim, είναι σε θέση να εξετάσει κουφώματα και υαλοπετάσματα έως 9,5 m2 σε σχέση με τις ακόλουθες επιδόσεις:

Πιστοποιήσεις Κουφωμάτων & Υαλοπετασμάτων


Η CFT δημιούργησε σε συνεργασία με το ινστιτούτο IFT Rosenheim το πρώτο πρότυπο εργαστήριο πιστοποιήσεων στην Ελλάδα. Η CFT, χάρη στη χρήση θαλάμων και προγραμμάτων μέτρησης του IFT Rosenheim, είναι σε θέση να εξετάσει κουφώματα και υαλοπετάσματα έως 9,5 m2 σε σχέση με τις ακόλουθες επιδόσεις:

Υδατοστεγανότητα

Δοκιμή για τον προσδιορισμό της υδατοστεγανότητας των πλήρως συναρμολογημένων παραθύρων και θυρών οποιουδήποτε υλικού.

Αυτή η μέθοδος δοκιμής σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες χρήσης, όταν το παράθυρο ή η πόρτα είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων και κωδίκων πρακτικής.

Αντίσταση σε διάρρηξη

Δοκιμή για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα, η οποία ορίζει το επίπεδο αντίστασης σε επιχειρούμενη διάρρηξη σε συγκεκριμένο χρόνο (χρονική περίοδος κατά την οποία ένα προϊόν μπορεί να αντισταθεί), τύπους παραβατών και διαδικασία.

Αντίσταση σε κατακόρυφο φορτίο

Η δοκιμή στοχεύει στη μελέτη της συμπεριφοράς του δοκιμασμένου σώματος σε κατακόρυφο φορτίο, μετρώντας τη παραμόρφωση και εξετάζοντας τη γενική κατάσταση του κουφώματος.

Αεροπερατότητα

Δοκιμή για τον προσδιορισμό της διαπερατότητας των πλήρως συναρμολογημένων παραθύρων και θυρών από οποιοδήποτε υλικό, όταν υποβάλλεται σε θετικές ή αρνητικές πιέσεις δοκιμής.

Κρούση με μαλακό & βαρύ σώμα

Δοκιμή που στοχεύει στον προσδιορισμό της ικανότητας του εξεταζόμενου σώματος να απορροφά σοκ από ένα μαλακό και βαρύ σώμα και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ανθρώπων κατά την χρήση και να δείχνει αντίσταση στην αναγκαστική είσοδο.

Αντίσταση σε στατική στρέψη

Η δοκιμή στοχεύει στη μελέτη της συμπεριφοράς του δοκιμασμένου σώματος στη στατική στρέψη, μετρώντας τη παραμόρφωση και εξετάζοντας τη γενική κατάσταση του κουφώματος.

Αντίσταση σε Ανεμοπίεση

Δοκιμή για τον προσδιορισμό της αντίστασης στην ανεμοπίεση των πλήρως συναρμολογημένων παραθύρων και θυρών από οποιοδήποτε υλικό, όταν υποβάλλεται σε θετικές ή αρνητικές πιέσεις δοκιμής.

Δυνάμεις Χειρισμού

Η μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δύναμης όταν εμπλέκεται ή απελευθερώνει το υλικό ενός παραθύρου και όταν αρχίζει η κίνηση ενός υαλοπετάσματος ή πλαισίου, τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο. Ισχύει για χειροκίνητα παράθυρα οποιουδήποτε υλικού.

Είδη Κιγκαλερίας

Μέθοδοι δοκιμής για μηχανισμούς ανοίγματος-ανάκλησης και μόνο ανοίγματος.

TESTING LAB